Предлагаме следните услуги:

     Лаборатория разполага със сертифицирана измервателна апаратура и оборудване измерват и оценяват параметрите на електромагнитно поле в честотния обхват 150KHz – 3GHz, създадени от следните телекомуникационни технологии:

  • Наземни клетъчни мрежи от второ, трето и четвърто поколение - GSM, UMTS, LTE;
  • Безжични мрежи за пренос на данни - WiMax, WiFi;
  • Наземна аналогова и цифрова телевизия и радио разпръскване;
  • Радиорелейни, радарни, навигационни системи;
  • Други източници на електромагнитни полета.

Измерват се:

     1. Интензитет на електрическата и/или магнитната компоненти (Е,H) на електромагнитно поле ;
     2. S - плътност на мощността на електромагнитно поле;
     3. Р - изотропно приета мощност на електромагнитно поле;
     4. Наличие на смущаващи електромагнитни полета.

Услуги:

     1. Измерване параметрите на електромагнитно поле на посочен от заявителя адрес;

     2. Измерване параметрите на електромагнитно поле в близост до радиопредавателни антени
         на базови станции от клетъчни мрежи или други радиокомуникационни системи;

     3. Мобилно измерване параметрите на електромагнитно поле в зона, определена от заявителя;

     4. Определяне на хигиенно защитната зона около излъчващи обекти;

     5. Оценка на смущаващи въздействия и разработване на проекти за електромагнитна
         съвместимост между радиокомуникационни системи;

     6. Оценка на параметрите на електромагнитни полета като физични фактори на работна,
         битова и околна среда и при превишаване на пределно допустимите норми,
         разработване на проекти за тяхното намаляване.