Мониторинг

24 часов мониторинг на нивата на електромагнитното поле

Резултати от измерванията


Ниво на напрегнатостта на електрическата компонента на електромагнитното поле по обхвати на територията на ТУ-София:Максималната допустима норма е 6.14 V/m според наредба №9 за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии.

Кое налага използването на система за мониторинг?

     Клетъчните технологии за радио-достъп са в основата на съвременните мобилни комуникации. При тях вместо един мощен радиопредавател, с който се покрива целия териториален обхват на мрежа, се използват множество предаватели с много по-малка мощност. Областта на покритие се разделя на множество по-малки подобласти, наречени клетки. Това е необходимо, за да може мобилната мрежа да осъществи своето предназначение – да осигури телекомуникационни услуги на всеки потребител по всяко време и всяко място от мрежата.
     Поради тези особености през последните години с развитие на инфраструктурата на мобилните оператори се появиха множество базови станции, особено в населени територии, монтирани на покриви на сгради, улични стълбове и др. Техният брой и място се определя от техническа необходимост, за осигуряване на връзка с мобилните потребители на мрежата. Поради тази причина, при силно урбанизирани райони, където има голямо струпване на абонати се увеличава гъстотата на клетките. Те са с по малки размери, като се намалява излъчената мощност на предавателите на базовите станции. Наред с това съществуват и други радиокомуникационни системи, които излъчват електромагнитни вълни.
     Увеличаване на гъстотата на радиокомуникационните източници на електромагнитни вълни доведе до повишаване на изкуствено създадения фон от нейонизиращи лъчения, разпростиращ се в широки честотни граници, особено в градска среда. При тази ситуация в обществото остава впечатлението, че изградените базови станции и радиопредавателите на други технологии излъчват електромагнитни полета, които надвишават многократно утвърдените норми и стандарти, а в някои случаи оказват и влияние върху здравословното състояние на населението. От дълги години дискусиите в обществото и медиите продължават, но все още въпросите стоят открити.
     Еднозначен отговор може да се даде само след обективен анализ на факти и резултати. Необходими са денонощни измервания на нивата на електромагнитното поле за да се отговори на въпроса дали се надвишават приетите норми и стандарти за пределно допустимите нива на електромагнитни лъчения.

Предназначение и функции

     Лабораторията по „Електромагнитна съвместимост на комуникационни системи” изгражда иновативна система за мониторинг на електромагнитни излъчвания от радиосъоръжения в градска и извън градска среда.
     С нейна помощ се извършват 24 часови измервания и записи на всички електромагнитни лъчения в определен географски район от различни източници, като:

  • Радио и телевизионни предаватели за аналогова и цифрова телевизия;

  • Базови и мобилни станции на мобилни клетъчни мрежи по стандартите GSM-900, GSM1800 и UMTS;

  • Радарни и навигационни станции;

  • Безжични локални компютърни мрежи – WiFi по стандартите 802.11b, 802.11g, 802.11n;

  • Други източници в честотния обхват 100KHz - 3GHz.

     Наблюдението се извършва в определени „горещи точки” с обществена значимост, където има голямо струпване на хора или места от специален интерес, детски градини, училища, болници или места, на които има очаквания за превишаване на нивата на електромагнитните лъчения. Монтират се специализирани мониторингови станции, които извършват измервания 24 часа в денонощието. Измерената информация се пренася през GPRS мрежа и се съхранява в база данни в централен сървър на лабораторията. Тя е достъпна на широката общественост с помоща на WEB интерфейс, което позволява бърз достъп, сравнение и оценка за нивата на електромагнитни излъчвания в наблюдавания район.