Страницата на научно-изследователска лаборатория

„Електромагнитна съвместимост на комуникационни системи”

Факултет по Телекомуникации

Технически Университет – София

ЦЕЛИ:

Научноизследователската лаборатория е създадена през 2009 година с цел изследване и решаване на основните проблеми на електромагнитна съвместимост в два аспекта:

  • Осигуряване на оптимални параметри на работа на телекомуникационни системи от гледна точка на тяхната електромагнитната съвместимост;

  • Оптимизиране излъчваните електромагнитни полета от изкуствени източници за постигане на нива които отговарят на нормите за здравословна среда на живот за хората и другите живи организми.

ПРЕДПОСТАВКИ:

        Проблемите на електромагнитната съвместимост и пределно допустимите нива на електромагнитни полета, създавани от различни видове комуникационни системи е въпрос, който е постоянно обект на изследване и анализ. В Република България съществуват действащи нормативни документи, третиращи въпросите за пределно допустими нива и контрол на електромагнитни полета за различни честотни обхвати. Съгласно тези наредби са необходими измервания на ЕМП при въвеждане в експлоатация, както и последващ контрол на телекомуникационни системи излъчващи в радиочестотния спектър.

        През последните години нарастна рязко броят на използваните радикомуникационни системи. Непрекъснатото развитие, увеличаване на броя и видовете радиотехнологии и усвояването по-високочестотни обхвати за комуникационни и други цели, водят до увеличаване на изкуствено създадения фон от нейонизиращи лъчения, разпростиращ се в широки честотни граници. В редица случаи, електромагнитното „замърсяване”, значително надхвърля естествения „радиофон”.

ДЕЙНОСТИ:

  • Измерване и оценка нивата на интензитета на електромагнитни полета създадени от телекомуникационни системи като: наземни клетъчни мрежи от второ, трето и четвърто поколение - GSM, UMTS, LTE, безжични мрежи за пренос на данни WiMax, WiFi, наземна аналогова и цифрова телевизия и радио разпръскване, радиорелейни, радарни, навигационни системи и др.

  • Мониторинг на нивата на електромагнитното замърсяване за силно урбанизирани райони, в зависимост от характеристиките на различните видове източници на електромагнитни полета и състоянието на околната среда;

  • Поддръжка и анализ на база данни за нивата на интензивността на изкуствено създадени електромагнитни полета;

  • Разработване на методи и средства за оптимизиране нивата на излъчваните електромагнитни полета от изкуствени източници за съответствие с изискванията и нормите за здравословна среда на живот за хората и другите живи организми;

  • Разработване на методи и средства за електромагнитна съвместимост и намаляване на взаимните влияния между различни видове комуникационни системи;

АКРЕДИТАЦИЯ:

        Нашата лаборатория е акредитирана да извършва измервания и контрол на електромагнитни полета, излъчени от изкуствени източници в работна, битова и околна среда.
Сертификатът за акредитация е издаден съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 и може да бъде видян тук.