За нас:

 

     Научноизследователската лабораторията (НИЛ) „Електромагнитна съвместимост на комуникационни системи” е с факултетен статут към Факултета по Телекомуникации към Технически университет – София. Тя има необходимия научноизследователски потенциал, чиито научни интереси напълно припокриват приоритетите на НИЛ:

     02.07.04. Радиопредавателна и радиоприемна техника;
     02.07.06. Електродинамика и антено-фидерни устройства;
     02.07.07. Радиорелейни линии;
     02.07.19. Кабелни и оптични комуникационни системи;
     02.07.20. Комуникационни мрежи и системи;
     02.21.07. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.

Изброените научни специалности демонстрират необходимата интердисциплинарност, като тематиката на лабораторията обхваща всички от тях.
Дейността на лабораторията се осъществява от основен състав.
Към него се привличат други преподаватели от Факултета по Телекомуникации и външни специалисти и експерти.
В работата на лабораторията активно участват студенти и докторанти.

  Състав:

проф. д-р инж. Владимир Костадинов Пулков - ръководител
e-mail: vkp(a)tu-sofia.bg

проф. д-р инж. Илия Георгиев Илиев
e-mail: igiliev(a)tu-sofia.bg

доц. д-р инж. Бончо Георгиев Бонев
e-mail: bbonev(a)tu-sofia.bg

гл. ас. д-р инж. Климент Николаев Ангелов
e-mail: kna(a)tu-sofia.bg

Яна Василева Цанкова
e-mail: jvts(a)tu-sofia.bg